Consultoria en prevenció i gestió de conflictes

Oferim un servei d’assessorament en la prevenció i gestió del conflicte amb el que, mitjançant la detecció i anàlisi de necessitats, podem definir possibles vies d’actuació, sempre apostant per l’afrontament col·laboratiu de conflictes, emprant mitjans no violents i que persegueixin acords win-win.

Els conflictes es poden afrontar o prevenir des de diferents vies que poden trobar-se entre els nostres serveis (mediació, cercles de diàleg, formació, dinàmiques de cohesió de grups i equips, disseny de programes personalitzats) així com requerir de derivació a altres professionals. Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.

Diagnosi
Un bon estudi inicial és fonamental pel planteig de solucions adequades a cada cas. Coneixerem la situació de l’organització o del grup en profunditat i elaborarem un informe a partir de la informació recollida, sempre respectant la confidencialitat pròpia del procés de mediació.
Acompanyament
Orientem i donem suport a les parts en la prevenció i afrontament dels conflictes.
Propostes de prevenció i/o intervenció
A partir de la diagnosi elaborem una llista de propostes d’actuació, ja siguin a nivell preventiu o d’intervenció. Entre les propostes s’hi pot trobar la mediació, la formació en comunicació i gestió de les emocions, la cohesió d’equip, entre altres. Sempre responent a les necessitats reals detectades durant la diagnosi.
Treball en xarxa
Per garantir que les accions arriben a totes les parts, promovem el treball en xarxa facilitant que s’impliquin en el procés.