Com podem afrontar els conflictes?

Hi ha moltes formes d’actuar davant d’un conflicte o, dit d’una altra manera, d’afrontar-lo. Cada resposta ens aportarà diferents resultats i podem aprendre i integrar altres formes d’afrontar conflictes per obtenir diferents resultats.

Una de les classificacions d’estils d’afrontament de conflictes més utilitzades i acceptades és la de Thomas-Kilmann (1974), que es basa en el grau de compromís amb la relació (cooperació) i amb els interessos propis (assertivitat). Thomas i Kilmann van proposar un instrument que a partir d’una sèrie d’afirmacions ens situen en un dels següents estils:

Estils d’afrontament (Font: elaboració pròpia a partir del model Kilmann i Thomas)

Per aprofundir una mica més, us deixem una petita descripció de cadascun d’aquests estils:

  • Competició-confrontació → Es creu que una de les parts té la raó i estan determinades a guanyar. Es dóna més importància als propis interessos i objectius que a la relació o a intentar cooperar. S’identifica amb una aproximació als conflictes «guanyar-perdre».
  • Evitació → Hi ha poca preocupació per la relació i per als interessos. Es pot donar perquè s’entén que no val la pena afrontar el conflicte pel seu alt cost o bé hi ha una negació del problema.
  • Acomodació → es dóna més importància a la relació i poca als resultats.
  • Compromís → hi ha preocupació pels propis interessos i considera també els de l’altra part. Normalment el problema es concep com un esforç per arribar al punt mig entre les dues postures, és a dir, que per arribar a una solució és necessari que cadascú cedeixi una mica fins a arribar al punt mig.
  • Col·laboració → es dóna importància tant al resultat com a la relació. Les parts intenten aconseguir el millor resultat possible, contemplant el conflicte com una part natural de les relacions humanes i la preocupació se centra en trobar una solució satisfactòria per a les parts. Requereix d’un alt grau de confiança. S’identifica amb l’aproximació als conflictes «guanyar-guanyar».

Així doncs, podem observar que la mediació, en essència, és una eina que ens facilita poder afrontar els conflictes de forma col·laborativa, tenint en compte tant els interessos com la relació i podent construir una relació on totes les parts hi guanyin gràcies a la creativitat i a les possibilitats que s’obren quan utilitzem una escolta activa i una comunicació assertiva.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *